Postliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/ innsyn.ssikt.no Høyring - Innføring av AutoPASS takstregulativ på ferjesamband http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146406 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15630/2018 | Rådmannen Høyring – forslag til læreplan i norsk for vaksne innvandrarar nivå C1 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146405 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kompetanse Norge | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15629/2018 | Ressurssenteret 18/4933-1 Digitalisering i kommunal sektor http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146404 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15628/2018 | Rådmannen 18/5561-1 Høyringsbrev - ny budsjett og rekneskapsforskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146401 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15625/2018 | Økonomiavdeling 18/4614-5 Informasjon om tilskot til nasjonale minoritetar i 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146265 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 15489/2018 | Økonomiavdeling Rundskriv økonomisk stønad for 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146170 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15394/2018 | NAV Sosial Rundskriv nr I-1/2019 om endring av fribeløp og eigenandelar for kommunale helse- og omsorgstenester http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146158 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 17.12.2018 | RegistryNumber: 15382/2018 | Sektor for velferd Strategi for bygningsdelen i matrikkelen - Høyring http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146076 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 15300/2018 | Plan, byggesak og geodata 18/4429-1 Satser for kommunal eigenbetaling for barnevernstiltak - 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146070 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Barne- og likestillingsdepartementet | Journaldato: 14.12.2018 | RegistryNumber: 15294/2018 | NAV Sosial Riksantikvaren verdiskapingsprosjekt 2019 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145988 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 13.12.2018 | RegistryNumber: 15212/2018 | Sektor for læring og kultur Høyring om endringar i barnehagelova, opplæringslova og friskulelova http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145938 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 15163/2018 | Sektor for læring og kultur 18/1422-4 Ny stortingsmelding om kulturminnepolitikken - Invitasjon til å kome med innspel og bidrag http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145937 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Klima- og miljødepartementet | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 15162/2018 | Sektor for læring og kultur Tilskot til utarbeiding av kommunale kulturminneplanar. Søknadsfrist 10.januar 2019 for kommunane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145888 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 15113/2018 | Sektor for læring og kultur Pakkeforløp psykisk helse og rus - informasjon om implementering http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145831 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse Møre og Romsdal HF | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 15056/2018 | Helse- og koordinerande eining 17/1640-143 Kompensasjon til retaksering av verk og bruk - kommunevis fordeling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145830 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 15055/2018 | Økonomiavdeling Høyringsbrev om ny yrkesfagleg struktur http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145829 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Møre og Romsdal fylkeskommune | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 15054/2018 | Sektor for læring og kultur Tillegg til høyring for nasjonalt- eldre, pasient- og brukerombod http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145828 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 15053/2018 | Sektor for velferd Høyring - forslag til endringar i riksarkivarens forskrift § 7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysningar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145633 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arkivverket | Journaldato: 03.12.2018 | RegistryNumber: 14858/2018 | Servicetorg og politisk sekretariat Høyring av nasjonale retningsliner for helse- og sosialfagutdanningane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145480 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 30.11.2018 | RegistryNumber: 14705/2018 | Helse- og koordinerande eining Høyring - Forslag til endringar i forskrift om rett til trygderefusjon for legar, spesialistar i klinisk psykologi og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekking av utgifter til undersøking og behandling http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145311 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 14537/2018 | Sektor for velferd Fastsetting av forskriftsendringar for å innføre kommunal betalingsplikt for utskrivingsklare pasientar innanfor psykisk helsevern og tverrfagleg spesialisert behandling for rusmiddelavhengigheit - Betalingsplikt for opphaldskommune http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145280 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 14506/2018 | Sektor for velferd Informasjon om ny lovbestemming i helse- og omsorgstjenesteloven om kommunens ansvar for å førebygge, avdekke og avverge vald og seksuelle overgrep http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145279 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 26.11.2018 | RegistryNumber: 14505/2018 | Sektor for velferd Høyring - forslag om nytt lærefag, boreriggoperatørfaget http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145239 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Utdanningsdirektoratet | Journaldato: 23.11.2018 | RegistryNumber: 14465/2018 | Sektor for læring og kultur Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar med oppdaterte resultat 29. november http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145177 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 22.11.2018 | RegistryNumber: 14403/2018 | Helse- og koordinerande eining Høyring - Anbefalingar for undersøking av hørsel i helsestasjoner http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145135 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 14361/2018 | Helse- og koordinerande eining Høyringsbrev - forslag til endringar i veglova, plan- og bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven, skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesvegadministrasjon frå SVV til fylkeskommunene http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145134 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Samferdselsdepartementet | Journaldato: 21.11.2018 | RegistryNumber: 14360/2018 | Sektor for samfunnsutvikling Bruk av skulelokaler http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145034 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 19.11.2018 | RegistryNumber: 14260/2018 | Sektor for læring og kultur Høyring - forslag til ny forskrift om lån frå Husbanken http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145019 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 16.11.2018 | RegistryNumber: 14245/2018 | Økonomiavdeling Høyring av forskrift om medisinske kvalitetsregister http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144859 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 14085/2018 | Sektor for velferd Høyring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og -kriterier ved anbod/innkjøp av mat og drikke i offentleg sektor http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144858 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 13.11.2018 | RegistryNumber: 14084/2018 | Kjøkken Høyring - forslag om endringar i reglane for rett til barne- og ektefelletillegg http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144781 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arbeids- og sosialdepartementet | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 14007/2018 | NAV Sosial 16/143680-122 - Nye fartsgrensekriteriar frå Statens vegvesen (NA-rundskriv 2018/10 Fartsgrensekriteriar) http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144779 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Statens vegvesen | Journaldato: 12.11.2018 | RegistryNumber: 14005/2018 | Sektor for samfunnsutvikling Høyring om forslag til endringar i statsborgerloven mv http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144563 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 05.11.2018 | RegistryNumber: 13789/2018 | Ordføraren i Hareid Test-fase for ny varslingsteneste for lokal luftkvalitet frå 1. november http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144345 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Miljødirektoratet | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 13571/2018 | Sektor for samfunnsutvikling 14/3054-75 Rundskriv H-6/18: Lover og retningslinjer for planlegging og ressursutnytting i kystnære sjøområder http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144344 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 13570/2018 | Sektor for samfunnsutvikling Samfunnssikkerheit i planlegging og byggesakshandsaming http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144343 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 31.10.2018 | RegistryNumber: 13569/2018 | Plan, byggesak og geodata Tilskot til kommuner med rekrutteringsutfordringer og/eller manglande stabilitet i allmennlegetenesta http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144177 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13403/2018 | Personal og organisasjon 16/4308-12 Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerheit i planlegging og byggesakshandsaming http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144123 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal- og moderniseringsdepartementet | Journaldato: 29.10.2018 | RegistryNumber: 13349/2018 | Plan, byggesak og geodata Praktisk informasjon om vertslandsstøtte under Trident Juncture 2018 (blindkopi til kommuneoverlegar i Møre og Romsdal) http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143974 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Fylkesmannen i Møre og Romsdal | Journaldato: 25.10.2018 | RegistryNumber: 13200/2018 | Sektor for velferd Høring av forslag til forskrift om gjennomføring av havneforordningen i norsk rett http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143939 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kystverket | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 13165/2018 | Sektor for samfunnsutvikling Informasjon om regelverket for sal av e-sigarettar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143891 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helsedirektoratet | Journaldato: 24.10.2018 | RegistryNumber: 13117/2018 | Sektor for velferd Høyring - forslag til endringar i stadnamnlova http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143669 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kulturdepartementet | Journaldato: 19.10.2018 | RegistryNumber: 12895/2018 | Sektor for læring og kultur Høyring om endringar i opplæringslova http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143481 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kunnskapsdepartementet | Journaldato: 16.10.2018 | RegistryNumber: 12707/2018 | Sektor for læring og kultur Dispensasjon etter NAV-loven fjerde ledd til fordel for kommunane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143411 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Arbeids- og velferdsdirektoratet | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 12637/2018 | NAV Sosial Høyring - Lovfesting av plikt for kommunane til å tilby dagaktivitetstilbod til heimebuande personar med demens http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/143379 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Helse- og omsorgsdepartementet | Journaldato: 15.10.2018 | RegistryNumber: 12605/2018 | Sektor for velferd Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - Fellesorganisasjonen http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144226 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13452/2018 | Personal og organisasjon Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - Akademikerforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144225 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13451/2018 | Personal og organisasjon Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - Delta http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144224 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13450/2018 | Personal og organisasjon Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - Utdanningsforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144223 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13449/2018 | Personal og organisasjon Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - uorganiserte http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144222 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13448/2018 | Personal og organisasjon Signert protokoll/partsliste http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146227 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15451/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - uorganiserte http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144220 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13446/2018 | Personal og organisasjon Tidsrekneskap http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146285 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15509/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert bruk av pott - HTA kap. 4.A.1 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144219 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13445/2018 | Personal og organisasjon Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146248 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Dag Hallvard Flakk m.fl. | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15472/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - Fagforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144218 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13444/2018 | Personal og organisasjon Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146861 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 14.01.2019 | RegistryNumber: 385/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1334 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146421 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15645/2018 | Plan, byggesak og geodata Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146247 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Atle Ingvard Måseide | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15471/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - NSF http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144217 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13443/2018 | Personal og organisasjon Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146758 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 09.01.2019 | RegistryNumber: 282/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1335 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146422 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15646/2018 | Plan, byggesak og geodata Matrikkelbrev over oppmålt eigedom http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146242 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: TØMRER PROSJEKT AS | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15466/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 4.A.1 - Norsk Ergoterapeutforbund http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144216 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13442/2018 | Personal og organisasjon Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146649 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 07.01.2019 | RegistryNumber: 174/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1336 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146423 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15647/2018 | Plan, byggesak og geodata Faktura http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146280 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15504/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - Utdanningsforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144215 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13441/2018 | Personal og organisasjon Barnehage - svar på søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146637 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 08.01.2019 | RegistryNumber: 162/2019 | Sektor for læring og kultur 41/1337 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146424 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15648/2018 | Plan, byggesak og geodata Dokumentasjon - Kontroll av målingar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146278 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15502/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - personalleiar http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144214 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13440/2018 | Personal og organisasjon 41/1339 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146425 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15649/2018 | Plan, byggesak og geodata Barnehage - søknad om redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146509 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 34/2019 | Sektor for læring og kultur Grunnboksutskrift 41/1291 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146249 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15473/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - NITO http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144213 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13439/2018 | Personal og organisasjon 41/1340 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146426 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15650/2018 | Plan, byggesak og geodata Barnehage - redusert gratis kjernetid - ***** ***** ***** ***** ***** http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146283 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15507/2018 | Sektor for læring og kultur Grunnboksutskrift 41/1334 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146250 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15474/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - Delta http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144212 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13438/2018 | Personal og organisasjon 41/1334 - 1340 svar ut http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146427 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 02.01.2019 | RegistryNumber: 15651/2018 | Plan, byggesak og geodata Grunnboksutskrift 41/1335 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146251 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15475/2018 | Plan, byggesak og geodata Gnist barnehager Holstad - overføring av refusjon moderasjon bhg http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146176 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 20.12.2018 | RegistryNumber: 15400/2018 | Sektor for læring og kultur Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - Akademikerforbundet http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144211 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13437/2018 | Personal og organisasjon Grunnboksutskrift 41/1336 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146255 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15479/2018 | Plan, byggesak og geodata 41/1334 m.fl. - eigenfråsegn http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146271 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Tømrer Prosjekt AS | Journaldato: 19.12.2018 | RegistryNumber: 15495/2018 | Plan, byggesak og geodata Stadfesting og lønnslipp http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145979 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: ***** | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 15203/2018 | Sektor for læring og kultur Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - uorganiserte http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144210 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13436/2018 | Personal og organisasjon Grunnboksutskrift 41/1337 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146256 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15480/2018 | Plan, byggesak og geodata Moderasjonsordning barnehage - refusjon Gnist Støylane http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145875 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GNIST BARNEHAGER STØYLANE AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 15100/2018 | Sektor for læring og kultur 41-886 eigenfråsegn http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144267 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.12.2018 | RegistryNumber: 13493/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - Lederne http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144209 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13435/2018 | Personal og organisasjon Grunnboksutskrift 41/1338 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146257 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15481/2018 | Plan, byggesak og geodata Svar på innsynsbegjæring - kopi av data til PAI-registeret http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146102 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 18.12.2018 | RegistryNumber: 15326/2018 | Servicetorg og politisk sekretariat Moderasjonsordning barnehage - refusjon Gnist hausten 2018 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145868 Type: Utgåande brev | Avs/Mot: GNIST BARNEHAGER HOLSTAD AS | Journaldato: 12.12.2018 | RegistryNumber: 15093/2018 | Sektor for læring og kultur 41-886 matrikkelutskrift http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144268 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 05.12.2018 | RegistryNumber: 13494/2018 | Plan, byggesak og geodata Signert protokoll - HTA kap. 3.4.2 - NSF og NFF http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/144208 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 30.10.2018 | RegistryNumber: 13434/2018 | Personal og organisasjon Grunnboksutskrift 41/1339 http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/146262 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 21.12.2018 | RegistryNumber: 15486/2018 | Plan, byggesak og geodata Innsynsbegjæring - kopi av data til PAI-registeret http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145869 Type: Inngåande brev | Avs/Mot: Kommunal Rapport | Journaldato: 10.12.2018 | RegistryNumber: 15094/2018 | Servicetorg og politisk sekretariat 57/15-17-23 eigenfråsegn http://innsyn.ssikt.no:443/hareid/RegistryEntry/Details/145718 Type: Internt notat utan oppfølging | Avs/Mot: | Journaldato: 07.12.2018 | RegistryNumber: 14943/2018 | Plan, byggesak og geodata