eInnsyn

Søk i postliste


Flere valg
Vel datosøk
Fradato:
X
Tildato:
X
Oppdatere vising
Oppdatere vising
Nullstill
Hopp over liste Sak
:
2019/4
:
FELLESMAPPE FOR RUNDSKRIV FRÅ DEPARTEMENT/DIREKTORAT 2019
:
Johnny Berge
:
Avsluttet
:
Postmottak Hareid kommune
Hopp over liste Sakens Journalpostar
Sakens Journalpostar
2019/4 20190503 03.05.2019 Inngåande brev 19/2116-1 Høyringsbrev - Forslag til endringar i plan- og bygningslova, eigarseksjonslova og burettslagslova Kommunal- og moderniseringsdepartemenetet
2019/4 20190503 03.05.2019 Inngåande brev Unntatt offentlegheit: Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar med oppdaterte resultat 9.mai Helsedirektoratet
2019/4 20190503 03.05.2019 Inngåande brev Høyring - endring av opptaksområder for helseforetak i Midt-Norge som konsekvens av kommune- og regionreform Helse Midt-Norge RHF
2019/4 20190503 03.05.2019 Inngåande brev 16/3111 Ny rettleiar - FriFot skulen sin idrettsplass Kulturdepartementet
2019/4 20190503 03.05.2019 Inngåande brev Arbeidet mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting – beredskap før somaren Barne- og likestillingsdepartement
2019/4 20190430 30.04.2019 Inngåande brev Implementeringsplan for å eliminiere hepatitt C som folkehelseproblem Helsedirektoratet
2019/4 20190426 26.04.2019 Inngåande brev 18/2032-34 Høyring - Særlovgjennomgang om internkontroll. Oppfølging av ny kommunelov Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190426 26.04.2019 Inngåande brev Høyring - Forslag om innføring av meldeplikt for shewanellainfeksjonar og vibrioinfeksjonar til Meldingsystemet for smittsame sjukdomar Helse- og omsorgsdepartementet
2019/4 20190426 26.04.2019 Inngåande brev Høyring av forslag til endringar i barnehagelova med forskrifter Kunnskapsdepartementet
2019/4 20190424 24.04.2019 Inngåande brev Høyring av forskrift om nasjonal retningsline for paramedisinutdanning Kunnskapsdepartementet
2019/4 20190424 24.04.2019 Inngåande brev Høyringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse - korrigert Helsedirektoratet
2019/4 20190424 24.04.2019 Inngåande brev Høyring - Forslag til endringar i spesialistforskriften og forskrift om trygderefusjon for leger med meir Helse- og omsorgsdepartementet
2019/4 20190424 24.04.2019 Inngåande brev Ny høyringsfrist - nasjonal ramme for vindkraft Olje- og energidepartementet
2019/4 20190412 12.04.2019 Inngåande brev Høyringsbrev - Samhandling om kartlegging og utredning av psykisk helse og rus hos born i barnevernet (Samhandlingsforløpet) Helsedirektoratet
2019/4 20190412 12.04.2019 Inngåande brev 19/10522: Høyring - anbefaling om måling av vekt og lengde/høgde i helsestasjons- og skulehelsetenesta Helsedirektoratet
2019/4 20190411 11.04.2019 Inngåande brev Informasjonsbrev om innrapportering Direktoratet for byggkvalitet
2019/4 20190410 10.04.2019 Inngåande brev Høyring - forskrift til opplæringslova og forskrift til friskulelova Kunnskapsdepartementet
2019/4 20190410 10.04.2019 Inngåande brev Høyring - Gjennomføring av ny forordning nr. 2017/2394 om samarbeid mellom nasjonalt mynde med ansvar for handheving av forbrukarvernlovgivinga (CPC-forordninga) i alkohol- og tobakksskadelova Helse- og omsorgsdepartementet
2019/4 20190408 08.04.2019 Inngåande brev Markering av frigjørings- og veterandagen 8. mai 2019 Forsvarsdepartementet
2019/4 20190408 08.04.2019 Inngåande brev Offentleg høyring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordninga Direktoratet for byggkvalitet
2019/4 20190404 04.04.2019 Inngåande brev Høyring - Nasjonal ramme for vindkraft Olje- og energidepartementet
2019/4 20190404 04.04.2019 Inngåande brev 19/1835-1 Høyringsbrev - nye forskrifter til økonomibestemmingane i kommunelova Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190404 04.04.2019 Inngåande brev 19/1565-1 Høyring - forslag til ny barnevernslov Barne- og likestillingsdepartementet
2019/4 20190402 02.04.2019 Inngåande brev Dokument 19/61999-1 Høyring - Endring av utforming av veglistene Statens vegvesen
2019/4 20190401 01.04.2019 Inngåande brev Høyring - Masterutdanning klinisk allmennsjukepleie Kunnskapsdepartementet
2019/4 20190328 28.03.2019 Inngåande brev Høyring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastarar Arbeids- og sosialdepartementet
2019/4 20190328 28.03.2019 Inngåande brev Tilsynsmelding 2018 Helsetilsynet
2019/4 20190326 26.03.2019 Inngåande brev Støtte til oppfølgings- og losfunksjonar for ungdom - Utlysing av tilskotsmidlar 2019 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2019/4 20190325 25.03.2019 Inngåande brev Nytt kriteriesett for mat- og drikkeanskaffingar - informasjonsbrev DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG IKT
2019/4 20190320 20.03.2019 Inngåande brev 12/3553 Nasjonale føringar for arbeidet med oppdatering av deI regionale vassforvaltningsplanene Klima- og Miljødepartementet
2019/4 20190318 18.03.2019 Inngåande brev Høyring – forslag til nye læreplanar Utdanningsdirektoratet
2019/4 20190318 18.03.2019 Inngåande brev Høyringsbrev - forslag til lov som gir utval tilgang til opplysningar underlagt lovbestemt teieplikt Justis- og beredskapsdepartementet
2019/4 20190318 18.03.2019 Inngåande brev Forslag til endringar i byggteknisk forskrift (TEK17) om brannsikkerheit og avstandskrav på campingplassar Direktoratet for byggkvalitet
2019/4 20190315 15.03.2019 Inngåande brev Høyring - retningslinje om barnevernets ansvar for born som begår straffbare handlingar Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
2019/4 20190315 15.03.2019 Inngåande brev Høyring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk naturskadeforsikring Justis- og beredskapsdepartementet
2019/4 20190313 13.03.2019 Inngåande brev Ikraftsetting av endringar i plan- og bygningslova om handtering av overvatn i arealplanlegginga Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190312 12.03.2019 Inngåande brev Invitasjon til høyringsinnspel på UKMs strategiplan 2020-2024 UKM Norge
2019/4 20190312 12.03.2019 Inngåande brev Høyring - Delrevisjon av Nasjonal fagleg retningslinje for gravide i LAR Helsedirektoratet
2019/4 20190311 11.03.2019 Inngåande brev Utkast til langtidsplan for pilegrimssatsinga til høyringsuttale Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
2019/4 20190308 08.03.2019 Inngåande brev Høyring av forslag om endring i forskrift om radioaktiv forureining og avfall DIREKTORATET FOR STRÅLEVERN OG ATOMSIKKERHET
2019/4 20190306 06.03.2019 Inngåande brev Informasjon om ny forskrift om pasientjournal Helse- og omsorgsdepartementet
2019/4 20190305 05.03.2019 Inngåande brev Søk tilskot til utstyr for programmering i skulen Utdanningsdirektoratet
2019/4 20190305 05.03.2019 Inngåande brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar med oppdaterte resultat 07.mars Helsedirektoratet
2019/4 20190301 01.03.2019 Inngåande brev Undersøking rundt utgreiing og diagnostisering av personar med utviklingshemming i kommunene Helsedirektoratet
2019/4 20190301 01.03.2019 Inngåande brev Publisering av nasjonale kvalitetsindikatorar med oppdaterte resultat 07.mars Helsedirektoratet
2019/4 20190301 01.03.2019 Inngåande brev Høyring - Forslag til lov om offentlige organ sitt ansvar for bruk av tolk mv. (tolkeloven) Kunnskapsdepartementet
2019/4 20190301 01.03.2019 Inngåande brev Høyring - Forslag til endring av forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.v. Helse- og omsorgsdepartementet
2019/4 20190226 26.02.2019 Inngåande brev Sats på vidareutdanning av lærarar! Kunnskapsdepartementet
2019/4 20190222 22.02.2019 Inngåande brev Høyring - NOU 2018:16 - Det viktigaste først Helse- og omsorgsdepartementet
2019/4 20190218 18.02.2019 Inngåande brev 19/681 Høyringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for fosterheimar Barne- og likestillingsdepartementet
2019/4 20190212 12.02.2019 Inngåande brev Informasjon om henvisning til pakkeforløp for psykisk helse og rus Helsedirektoratet
2019/4 20190212 12.02.2019 Inngåande brev Kommunebrevet 2019 frå Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeids- og velferdsdirektoratet
2019/4 20190211 11.02.2019 Inngåande brev Revisjon av bu- og arbeidsmarknadsregioner – muligheit for innspel Transportøkonomisk institutt
2019/4 20190211 11.02.2019 Inngåande brev Revisjon av bu- og arbeidsmarknadsregioner – muligheit for innspel - kart Transportøkonomisk institutt
2019/4 20190208 08.02.2019 Inngåande brev Invitasjon til informasjonsmøte om asylmottak Utlendingsdirektoratet
2019/4 20190206 06.02.2019 Inngåande brev Høyring om oppheving av omstillingsloven Nærings- og fiskeridepartementet
2019/4 20190206 06.02.2019 Inngåande brev Ekstern høyring pakkeforløp hjerneslag - fase 2 Helsedirektoratet
2019/4 20190201 01.02.2019 Inngåande brev 19/605-1 Høyringsbrev - ny kontrollutval- og revisjonsforskrift Kommunal og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190130 30.01.2019 Inngåande brev Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregåande opplæring i Kunnskapsløftet 2019 Utdanningsdirektoratet
2019/4 20190130 30.01.2019 Inngåande brev Søk om å bli språkkommune og tilskot til skulebiblioteka Utdanningsdirektoratet
2019/4 20190122 22.01.2019 Inngåande brev 17/3125-10 Høyring: Betre regulering av større utbyggingsprosjekt - rapport frå ekspertutvalg - forslag om endringar i eigarseksjonslova Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190122 22.01.2019 Inngåande brev Brannfolk må beskyttast betre mot farleg eksponering Arbeidstilsynet
2019/4 20190122 22.01.2019 Inngåande brev Bli med på Villaksens år Miljødirektoratet
2019/4 20190115 15.01.2019 Inngåande brev 19/97 Lov og forskrift - tekniske standardar til ladepunkt og fyllestasjonar for alternative drivstoff - høyring Samferdselsdepartementet
2019/4 20190114 14.01.2019 Inngåande brev 16/894 Anleggspolitisk program 2018 - utlysing av programsatsingsmidlar til etablering av tilleggsareal til idrettshallar Kulturdepartementet
2019/4 20190114 14.01.2019 Inngåande brev Samhandlingsstrategi 2019-2022 Helse Møre og Romsdal HF
2019/4 20190111 11.01.2019 Inngåande brev Din kommune kan få pengar til klimatiltak - søk før 15. februar Miljødirektoratet
2019/4 20190111 11.01.2019 Inngåande brev 18/2648-5 Statsbudsjettet for 2019 - Det økonomiske opplegget for kommuner og fylkeskommuner Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190107 07.01.2019 Inngåande brev 18/5487-2 Høyring om forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene Kommunal- og moderniseringsdepartementet
2019/4 20190103 03.01.2019 Inngåande brev Riksantikvaren verdiskapingsprosjekt 2019 Møre og Romsdal fylkeskommune
2019/4 20190102 02.01.2019 Inngåande brev Høyring - forslag til endring i organisering av skuleåret i vidaregåande opplæring Utdanningsdirektoratet
Versjon:5.2.2.1